Inflation

Foto av författare

Inflation betyder en allmän ökning av priset på varor och tjänster. Sverige hade exempelvis hög inflation i slutet av 70-talet, början av 80-talet samt 2021 – 2023. 

Det finns flera orsaker till denna ekonomiska situation, bland annat stor efterfrågan och ökade kostnader för företagen. Sedan 1995 har Sveriges Riksbank uppdraget att stabilisera svenska inflationen till 2%. 

Se historisk inflation – graf & tabell längst ner i artikeln ⬇️

Vad är inflation?

Inflation är den genomsnittliga kostnadsökningen för varor och tjänster. Detta jämfört med för 12 månaders sedan.  

Om inflationen i Sverige anges vara 4 % innebär det att alltså att den genomsnittliga kostnaden för varor och tjänster i samhället ökat med 4% sedan samma tid året innan. Det kan däremot variera kraftigt mellan olika inköpskategorier vilket gör att en hög inflation påverkar människor i samhället i olika hög grad.  

RIKSBANKEN FÖRKLARAR: Inflationen är inte lika för alla

Mäts i KPI & KPIF

Det vanligaste är att mäta inflation i KPI (Konsumentprisindex). Det är ett index som sammanställs av SCB (Statistiska centralbyrån) och visar prisutvecklingen under de senaste 12 månaderna. 

KPI är ett index som består av en ”korg” av olika varor och tjänster i Sverige. Detta med allt från boendekostnad och livsmedel till drivmedel och nöje. Denna korg ska därmed spegla hur mycket det kostar att leva i Sverige samt hur detta har påverkats sedan samma månad föregående år. 

Om denna korg av varor kostar totalt 100 000 kronor i februari 2022 och samma korg kostar 105 000 kronor i februari 2023 är alltså inflationen 5%. 

Inflation enligt KPI 

Inflation

(Bildkälla: SCB.se)

Som diagrammet visar ovan var inflationsnivån under 2% från 2012 fram till slutet av 2021.Detta med enbart några små korta undantag då nivån var precis över 2%. Under denna period arbetade Riksbanken på olika sätt för att pressa upp inflationen till målet på 2%. 

KPIF

KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) är det index som Riksbanken utgår ifrån i målet att nå 2% inflationsnivå. Uträkningen sker på samma sätt som med KPI men effekten av förändrade bolåneräntor räknas bort. 

Orsaken att KPIF anses spegla inflationsnivån tydligare är att en höjd styrränta förväntas trycka ner inflationen (minskad ökning av KPI) men samtidigt som att det ökar boendekostnaderna (större ökning av KPI). Genom att räkna bort kostnaden för bolåneräntor blir det alltså ett ”renare” index. 

Det finns även andra index för att mäta inflationsnivån inom specifika delar av samhällsekonomin. Riksbankens mål på 2% utgår däremot från KPIF. 

Orsaker till inflation

Det finns flera orsaker och faktorer till att inflation uppstår. Det är däremot sällan enbart en enda bakomliggande orsak utan snarare en kombination av flera av de som presenteras nedan. 

Kraftigt ökade kostnader

Om företagens kostnader kraftigt ökar kommer de höja sina priser för att kompensera dessa kostnadsökningar. Att det sker inom enstaka branscher är inte ovanligt men när nästan alla branscher påverkas uppstår inflation. 

Ett exempel är när oljepriset gick i höjden, i början av 70-talet, efter oroligheter i flera oljeproducerande områden. Transporter, uppvärmning och produktion av varor med olja som råvara blev därmed betydligt dyrare varpå den allmänna prisnivån i landet ökade. 

För stor efterfrågan

Priset på varor och tjänster påverkas av utbud och efterfrågan. Är det mycket stor efterfrågan på en produkt skapas en konkurrenssituation hos kunderna som innebär att priset går uppåt. Om det sker över flera branscher samtidigt, eller på annat sätt påverkar stora delar av samhället, kan den allmänna prisnivån öka. 

Denna orsak uppstår främst vid kraftiga högkonjunkturer. Både företag och konsumenter har god ekonomi, vågar investera för framtiden och kan acceptera ökade kostnader. 

Importerad inflation

Med importerad inflation menas att företagens kostnader uppstår av högre priser i de länder som import sker från. Det kan exempelvis bero på en svag svensk krona. Detta utifrån att företagen behöver växla till sig utländsk valuta inför importköpen. 

Experternas åsikter om hur mycket en svagare svensk kronkurs egentligen påverkar inflationen går däremot isär. I en intervju till Tidningen Näringslivet anger Christina Nyman (Handelsbanken) att ”en tioprocentig försvagning av valutakursen kan göra 0,5 procentenheter på inflationen” men även att genomslaget kan vara större. 

Förväntad inflation

Om företag och privatpersoner förväntar sig en hög inflation kommer de även agera utifrån det. Det i sin tur skapar en ”självuppfyllande profetia” genom att detta agerande ökar på inflationsutvecklingen. 

Ett företag som exempelvis förväntar sig att prisökningarna kommer att vara 20 % under kommande år kommer att sätta sina egna priser utifrån det. Fackförbund som förhandlar om löner kommer även ta hänsyn till förväntad framtida inflationsnivå. 

Ökad penningmängd

Den ursprungliga betydelsen för inflation är ”ökad penningmängd”. Med andra ord att det finns mer pengar i omlopp i samhället. Vid låg räntenivå kommer företag och konsumenter att låna större belopp vilket innebär att mer pengar skapas och distribueras. Ökad penningmängd kan även uppstå genom att staten ger bidrag och subventioner. 

Att penningmängden i samhället påverkas av räntenivån visas tydligt i grafen nedan. Detta inte minst efter de kraftiga ränteökningar som genomfördes under 2022 och 2023. Ränteökningar som genomfördes av Riksbanken för att bekämpa inflationen och som alltså minskade penningmängden i landet. 

Förändring av penningmängd, från motsvarande månad föregående år

(Bildkälla: SCB.se)

Riksbankens inflationsmål och påverkan

Riksbankens uppdrag är att ”ansvara för penningpolitiken med målet att hålla inflationen låg och stabil över tid” (Riksbank.se). Inflationsmålet är att KPIF ökar med 2% per år. Ett mål som infördes i november 1992 efter flera år av ekonomisk turbulens och instabilitet. Med målet uppnås:

  • Stabilitet i inflation. Vid höga nivåer blir förändringen år från år större.  
  • Stabilitet i ekonomin. Företag och hushåll vet ungefär framtida utveckling och kan planera utifrån det. 
  • Flexibilitet – Med ett inflationsmål på 2% har Riksbanken större flexibilitet än om målet skulle vara på 0%. 

RIKSBANKEN FÖRKLARAR: Varför har vi ett inflationsmål?”

Styrräntan som verktyg

Det primära verktyget för att nå detta mål är Riksbankens styrränta. Det är denna ränta som påverkar bankernas ut- och inlåningsränta vilket i sin tur påverkar deras räntenivåer mot bankens kunder. Via högre och lägre styrränta kan Riksbanken exempelvis påverka konsumtion, investeringar och upplåning, vilket beskrivs nedan. 

Högre styrränta ger lägre inflation

En högre styrränta innebär högre kostnader för upplåning via exempelvis bolån och företagslån. Dessa ökade kostnader resulterar i mindre konsumtion då en större del av inkomsterna går till lånekostnader. 

Dessa ökade kostnader gör även att mindre kapital kan investeras på börsen samt på boende. Med fallande aktie- och huspriser skapas ytterligare lägre konsumtion. Dessutom innebär en lägre värdering att bankernas nyutlåning minskas. 

Lägre konsumtion, och högre räntekostnader, påverkar företagen negativt även om det varierar mellan olika branscher. En bransch som påverkas mycket kraftigt är byggbranschen. Ett exempel kan ses från 2022 då flera företag stoppade all produktion på grund av den höga inflationen och därmed höjda räntorna. 

Ännu en faktor som högre styrränta påverkar är den svenska växelkursen. Högre ränta stärker generellt svenska kronan vilket innebär att kostnaden för importerade varor blir lägre. Därmed kan en importerad inflation minska. 

Så påverkar räntan inflationen

Minskad efterfrågan – Minskad inflation

Som visas ovan påverkar en ökad styrränta kostnader och konsumtionsmönster negativt för både företag och privatpersoner. Den lägre efterfrågan på varor och tjänster som uppstår resulterar i att företagen inte kan höja sina priser i samma utsträckning som tidigare. Ökningen på den allmänna prisnivån (inflation) kommer alltså att minska. 

Lägre styrränta ger högre inflationen

Med en lägre styrränta skapas motsatt effekt som vid höjd styrränta. Det innebär exempelvis högre utlåning, mer investeringar, mer pengar i omlopp och ökad efterfrågan. Detta förväntas i sin tur öka inflationen för att på sikt nå Riksbankens inflationsmål.

Mellan åren 2013 och 2015 var inflationsnivån på cirka 0 % vilket resulterade i att Riksbanken sänkte styrräntan vid flera tillfällen. År 2014 sänktes nivån till 0% och i februari 2015 infördes en historisk ”minusränta”. Den låga räntenivån kvarstod flera år på grund av att inflationen ändå inte gick uppåt. När sedan inflationen ”gick i taket” i slutet av 2021 började Riksbanken att höja styrränta vid ett flertal tillfällen under de kommande två åren.

Styrränta 2015 – 2024 

(Bildkälla: Riksbank.se)

Dyrare eller bara inflation?

Att priset på varor och tjänster ökar beror alltså på den inflation som landet har. Denna utveckling speglas även i ökade lönenivåer. Så länge som lönenivåerna följer utvecklingen av KPI kommer konsumenterna, i genomsnitt, ha samma köpkraft som tidigare. 

För att avgöra om en produkt eller tjänst har blivit dyrare kan därför en jämförelse ske mot KPI, vilket är den genomsnittliga prisökningen. Nedan visas prisutvecklingen på fastighetsmarknaden mellan 1981och 2022. Detta i förhållande till konsumentprisindex. Det är alltså tydligt att boendekostnaden har ökat kraftigt från 2001 och framåt. 

Historisk förklaring på inflation

Ordet inflation betyder egentligen ”ökad penningmängd” vilket även, under lång tid, var definitionen av detta begrepp. Med en ökad penningmängd minskas köpkraften i de pengar som finns i omlopp. Med andra ord kommer det krävas mer pengar för att köpa samma saker som tidigare, dvs. priserna går upp. 

Ökad penningmängden kan exempelvis uppstå genom att stater skapar nya pengar för att hantera ökade kostnader. Kortsiktigt får staten en ökad köpkraft men med mer pengar i samhället kommer de att få ett lägre värde. 

Förenklat kan detta förklaras med hur samhällsekonomin skulle utvecklas om alla hade 100 000 kronor i månadslön. Hur mycket skulle du vara beredd att betala för boende, mat och drivmedel? Med mer pengar skapas en acceptans, och behov av, en allmänt högre prisnivå (inflation). 

Historisk inflation i Sverige

Graf

Historisk inflation i Sverige

Tabell

ÅrInflationPrisnivå
183063
18314,165
1832−0,365
1833−1,864
18341,465
18351,566
1836−0,965
18372,867
18385,471
1839−1,670
1840−2,068
18411,569
18421,370
1843−4,767
1844−6,762
18454,365
18464,668
18472,169
1848−2,768
1849−1,267
1850−0,367
18512,068
18523,270
18533,172
18546,977
18557,383
185610,391
18570,292
1858−10,582
1859−5,977
18604,581
18614,184
18622,786
1863−5,082
1864−4,378
1865−0,178
18663,281
18676,386
18683,489
1869−5,784
1870−4,280
18712,682
18724,086
18737,992
18743,696
1875−0,695
18760,395
1877−0,595
1878−6,589
1879−6,283
18805,288
18812,590
1882−2,787
1883−0,687
1884−3,784
1885−4,780
1886−4,976
1887−3,673
18883,676
18894,579
18902,181
18913,183
1892−1,882
1893−4,079
1894−5,175
18951,976
1896−0,875
18973,278
18984,881
18994,485
19001,286
1901−2,484
19020,885
19031,786
1904−1,285
19052,187
19062,189
19075,293
19081,595
1909−1,094
19100,094
19113,097
19122,199
19130,399
19141,2100
191515,0115
191613,0130
191726,2164
191847,0241
191910,4266
19201,9271
1921−18,5221
1922−16,7184
1923−5,4174
19240,0174
19251,7177
1926−3,4171
1927−1,2169
19281,2171
1929−1,8168
1930−3,6162
1931−3,1157
1932−1,3155
1933−2,6151
19340,7152
19352,0155
19361,3157
19373,2162
19381,9165
19393,0170
194013,5193
194113,5219
19426,8234
19430,4235
1944−0,4234
1945−0,4233
19460,4234
19473,0241
19485,8255
19490,4256
19501,6260
195116,9304
19527,2326
19530,6328
19540,6330
19552,7339
19565,0356
19574,5372
19584,3388
19590,8391
19604,1407
19612,2416
19624,8436
19633,0449
19643,1463
19655,2487
19666,6519
19674,0540
19682,0551
19692,7566
19706,9605
19717,4650
19726,0689
19736,7735
19749,9808
19759,8887
197610,4979
197711,31 090
197810,11 200
19797,21 286
198013,61 461
198112,11 638
19828,51 778
19838,91 937
19848,02 092
19857,42 246
19864,22 341
19874,22 440
19885,82 582
19896,42 748
199010,53 036
19919,33 319
19922,33 395
19934,73 553
19942,23 631
19952,53 723
19960,53 740
19970,53 760
1998−0,23 754
19990,53 772
20001,03 809
20012,43 902
20022,23 986
20031,94 063
20040,44 078
20050,54 097
20061,34 152
20072,24 244
20083,44 390
2009−0,34 378
20101,34 434
20112,64 550
20120,94 590
20130,04 588
2014−0,24 580
20150,04 578
20161,04 623
20171,84 706
20182,04 798
20191,84 884
20200,54 908
20212,25 014
20228,45 434
20238,55 898
Foto av författare

Innehållsansvarig - Andreas Hogmalm

Ansvarig för redaktionellt innehåll på kreditochfinans.se sedan 2023. Andreas är specialiserad på snabblån, bolån och privatlån och har skrivit om lån sedan 2017 på olika sajter inriktade mot finans. Hans opartiska tillvägagångssätt ger läsarna insikter och klarhet när de utforskar olika lånealternativ.