Skuldebrev

Foto av författare

Skrivandet av skuldebrev – eller reverser som det ibland kallas – sträcker sig från en handskriven anteckning till ett mer formellt dokument. Men vilka delar måste finnas med i ett skuldebrev för att det ska bli giltigt, och är det möjligt att överlåta det till någon annan? Denna artikel ger dig en genomgång av de viktigaste delarna kring ett skuldebrev.

Vad är ett skuldebrev

Ett skuldebrev fungerar som ett skriftligt kontrakt som bekräftar att en part är skyldig pengar till en annan. För den som tänker låna ut pengar, agerar detta dokument som ett kvitto på att låntagaren har en skuld att reglera. Även om muntliga avtal kan vara bindande, erbjuder de inte samma juridiska skydd som ett skriftligt skuldebrev.

Dokumentet detaljerar summan som skall återbetalas, återbetalningens tidpunkt och eventuell ränta. Om skulden inte återbetalas i enlighet med det överenskomna kan borgenären visa upp skuldebrevet och söka hjälp från Kronofogden för indrivning.

När skulden har reglerats är det avgörande att gäldenären får tillbaka skuldebrevet eller att det antecknas att skulden är reglerad. Utan detta kan en låntagare riskera att bli tillsagd att betala flera gånger.

Situationer där skuldebrev används

Ett skuldebrev används inte enbart i situationer där pengar lånas mellan två individer. När partners eller gifta par investerar i en gemensam bostad och en part bidrar med en större kontantinsats, kan ett skuldebrev hjälpa till att säkerställa rättvis återbetalning vid en eventuell framtida separation. Genom att kombinera detta med ett samboavtal eller äktenskapsförord kan par skydda sina individuella investeringar och säkerställa att de återfås korrekt.

Olika typer av skuldebrev

Det finns huvudsakligen två typer av skuldebrev:

  1. Enkla skuldebrev: Denna typ är skriven till en specifik person. Den kan inte överlåtas eller säljas utan att låntagaren informeras.
  2. Löpande skuldebrev: Detta format kan överlåtas och säljas fritt. Det delas upp i två subtyper:
    • Innehavarskuldebrev: Enbart innehav av skuldebrevet räcker för att kräva betalning.
    • Orderskuldebrev: Den som äger skuldebrevet måste kunna visa en överlåtelse från tidigare ägare, vilket ger större trygghet vid förlorade skuldebrev.

Många gäldenärer?

Om flera personer namnges som gäldenärer utan någon specifikation av deras ansvar, hålls de alla gemensamt ansvariga. Det innebär att borgenären fritt kan välja vem av gäldenärerna som ska betala skulden i sin helhet. Om en person betalar mer än sin andel kan denne kräva ersättning från de andra gäldenärerna.

Preskription av skuld

Efter tio år preskriberas fordringar om inget avbrott inträffar, som till exempel en delbetalning eller en påminnelse. Sådana avbrott kan förlänga preskriptionstiden.

Vad ska ett skuldebrev innehålla

Ränta på skuldebrev

Om inte annat anges, bör skuldebrevet vara tydligt med vilken ränta som tillämpas. Det kan vara en fast ränta, eller referera till en rörlig ränta som den officiella reporäntan med ett visst påslag. Räntesatsen och beräkningsmetoden bör anges klart för att undvika eventuella tvister.

Återbetalningstid

Det är avgörande att skuldebrevet klargör när skulden ska återbetalas. Det kan specificeras som en exakt datum, en tidsperiod (till exempel ”inom 12 månader från skuldebrevets datum”), eller vid en viss händelse (som ”vid försäljning av bostaden”). Om skulden inte har en bestämd återbetalningstid kan den krävas tillbaka när som helst av långivaren, såvida inte annat överenskommits.

Ett skuldebrev utan angiven återbetalningstid kan ge upphov till tvister eller oklarheter. Därför bör återbetalningstid alltid anges klart och tydligt för att undvika missförstånd.

Förseningsavgift

Om låntagaren inte betalar tillbaka inom den angivna tiden, kan en förseningsavgift tillkomma. Denna bör specificeras i skuldebrevet för att vara giltig.

Säkerhet

I vissa fall kan långivaren begära en säkerhet för lånet, såsom pant i fastighet, bil eller annan värdefull tillgång. Om så är fallet bör detta specificeras i skuldebrevet.

Underskrift

För att ett skuldebrev ska vara giltigt bör både låntagare och långivare underteckna det. Vid digitala skuldebrev bör det finnas en mekanism för digital signatur.

Möjlighet till förtidslösen

Vissa skuldebrev kan innehålla en klausul som medger att låntagaren kan lösa in skulden i förtid utan extra kostnad. Om detta är möjligt bör det specificeras.

Konsekvenser vid utebliven betalning

Det kan vara bra att tydligt specificera vad som händer om låntagaren inte kan betala tillbaka enligt överenskommelse, inklusive vilka rättigheter långivaren har att begära tillbaka sina pengar.

Eventuell uppsägning av skuldebrev

I vissa fall kan det finnas en klausul som tillåter antingen låntagaren eller långivaren att säga upp skuldebrevet under vissa förutsättningar. Detta bör då klargöras.

Slutligen, medan skuldebrev kan skapas mellan privatpersoner utan juridisk rådgivning, kan det vara klokt att konsultera en jurist om större summor eller komplexa avtal är inblandade, för att säkerställa att båda parternas rättigheter och intressen skyddas.

Foto av författare

Innehållsansvarig - Andreas Hogmalm

Ansvarig för redaktionellt innehåll på kreditochfinans.se sedan 2023. Andreas är specialiserad på snabblån, bolån och privatlån och har skrivit om lån sedan 2017 på olika sajter inriktade mot finans. Hans opartiska tillvägagångssätt ger läsarna insikter och klarhet när de utforskar olika lånealternativ.